ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ตราด ส่งเสริมการเกษตรอย่างถูกจุดตามแนวทางพระราชดำริ

          สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสองห้อง หมู่ 3 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
          สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด นำโดย นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด และ นางเยาวรัตน์ ธีระวงศ์สกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการอบรมตามแผนพัฒนาชนบทจากการจัดเวทีชุมชนเพื่อสอบถามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ที่เกิดจากการระเบิด จากภายใน ตามแนวทางการพัฒนาตามหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดเวทีชุมชนที่ผ่านมาเกษตรกรได้เสนอความต้องการในการปลูกพืชผักสวนครัว และการแปรรูปผลผลิตที่มีในพื้นที่ เช่นการทำน้ำพริก
          ในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงได้จัดอบรมเกษตรกรเป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร อาทิเช่น การเตรียมดินก่อนเพาะปลูกพืชผักสวนครัว การจัดการเรื่องปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช และการทำน้ำพริก โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 35 ราย เกษตรกรให้ความสนใจในกิจกรรมการอบรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้แนวความคิดใหม่ในการปลูกพืชหลังนา และการแปรรูป เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริในพื้นที่สามารถบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ "การอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน" และเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาชนบทฯ ในพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างของแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป