ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมประมงเปิดคลังงานวิจัย ในงาน “ประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561”

          ด้วยกรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อ "การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวนกว่า 83 เรื่อง ประกอบด้วย ภาคบรรยาย 45 เรื่อง และโปสเตอร์อีก 38 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทางออกการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน" โดยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และการอภิปรายหัวข้อ "การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา ดร.วิชาญ องศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นผู้ร่วมการอภิปราย ซึ่งดำเนินรายการโดยนางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล กรมประมง
          ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้