ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วว. มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

          นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ให้แก่ นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องจินตาทัศน์ อาคาร 2 ชั้น 5 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
          นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ชี้แจงว่า สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ให้การรับรองแก่ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ในระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงรักษาพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรตามมาตรฐานสากลนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการรับรองในรอบปัจจุบัน มีช่วงเวลาการรับรองระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2561 ถึง 14 กันยายน 2564 ภายใต้ขอบข่ายกระบวนการให้บริการของฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร ได้แก่ งานจัดหาพัสดุ งานเสริมสร้างปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์ งานออกแบบและอำนวยการใช้อาคารสถานที่ งานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและอาคารสถานที่ งานตรวจสอบอาคาร งานห้องประชุมและจัดเลี้ยง งานทำความสะอาด งานแรงงานและขนย้าย งานรับ-ส่งเอกสาร งานบริการบัตรโดยสารเครื่องบิน งานบริหารจัดการศิลปกรรม งานยานพาหนะ งานสินทรัพย์ถาวร งานลูกค้าสัมพันธ์ งานกิจกรรมสวัสดิสงเคราะห์ร้านค้าสโมสรและห้องอาหารพนักงาน
          "ในนาม วว. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการนำระบบคุณภาพมาใช้งาน ทำให้ดำเนินงานที่มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรด้วยดีเสมอมา.." รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว.กล่าวเพิ่มเติม
          อนึ่ง สำนักรับรองระบบคุณภาพ หรือ สรร. เป็นหน่วยรับรองที่ถูกก่อตั้งขึ้นในสังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001, GMP, HACCP และ ISO 22000 แก่ผู้ประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิชาการเกษตร เพื่อตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารและโรงงานผลิตสินค้าพืช โดยการให้บริการของ สรร. เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล การดำเนินงานของ สำนักรับรองระบบคุณภาพ ช่วยเอื้อประโยชน์และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่องค์กร ให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต รวมระยะเวลาการดำเนินงานของ สำนักรับรองระบบคุณภาพ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 20 ปี และยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้กับทุกภาคส่วนของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป