ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โครงการ สมาคมเพื่อนชุมชนธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 3 และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

          คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชน ธนาคารออมสิน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้จัดพิธีส่งมอบโครงการ สมาคมเพื่อนชุมชนธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 3 และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมี เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้
          ในปีนี้มีวิสาหกกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด14 ชุมชนดังนี้
          - วิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง
          - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชะลูด
          - วิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด ลิตเติ้ลเมเมตคอสเมติกส์
          - วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารวัดกรอกยายชา
          - วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม
          - วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ
          - วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าตลาดห้วยโป่ง
          - วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
          - วิสาหกิจชุมชนรักษ์คุ้งบางกระเจ้า(ภาคการท่องเที่ยว)
          - วิสาหกิจชุมชนรักษ์คุ้งบางกระเจ้า (ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ)
          - วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์
          - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
          - กลุ่มแปรรูผลิตผลทางการเกษตรนิมิตใหม่
          - กลุมอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์เกาะเกร็ด