ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

M.I.S.S.CONSULT สนับสนุนสร้าง 5 พฤติกรรมพื้นฐานแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน มั่นใจเพิ่มศักยภาพบุคคลและองค์กร

          บริษัท มิส คอนซัลท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวกและประสาทวิทยาศาสตร์ทีพิสูจน์ผลสำเร็จได้ เตรียมขยายตลาดองค์กรช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้าง ห้าพฤติกรรมพื้นฐานแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ตอบรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยเน้นการประเมินวัดผลความสำเร็จได้อย่างชัดเจน ด้วยโปรแกรม 5BCT หรือ The Five Behaviors of a Cohesive TeamTM และ Everything DiSC(R) ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย
          จากข้อมูลของ IMD ( International Institute of Management Development) พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันได้โดยรวมของประเทศไทย ลดลงจากอันดับที่ 27 ในปี 2017 มาอยู่ที่อันดับ 30 ในปี 2018 ซึ่งวัดจากปัจจัยด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพรัฐบาล ประสิทธิภาพธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นหากจะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น จึงต้องปรับในทุกมิติ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จสูงสุดก็คือบุคลากร และการสร้างบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันได้ในภาพรวมองค์กร ทำให้บุคลากรทำงานและสร้างความแตกต่างโดยคำนึงถึงเป้าหมายเดียวกันขององค์กร ทำให้เกิด People Advantage อย่างแท้จริง
          คุณกัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท M.I.S.S.CONSULT ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร ให้ความเห็นว่า ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นพนักงานที่มีความเป็นตัวเของตัวเอง แต่มีมารยาทในการทำงานที่ดี พนักงานที่กล้าโต้แย้งทางความคิดเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด พนักงานที่รักษาพันธะสัญญา ใส่ใจต่อความสำเร็จของบุคคลอื่นในทีมเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขององค์กร . เราพบว่า ในบ้านเราตอนนี้ถึงแม้ว่าองค์กรจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของตนเองอย่างมาก โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพเพื่อองค์กรอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด แต่อาจยังไม่เห็นผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนัก นั่นเป็นเพราะยังไม่ได้นำเอาพฤติกรรมพื้นฐานมาใช้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเอง
การแก้ปัญหานี้ต้องเริ่มที่การพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนสมรรถนะในทุกด้านเพื่อการเติบโต โดยองค์กรควรมุ่งสร้าง พฤติกรรมหลัก หรือ 5 พฤติกรรมพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการสร้างบุคคลให้ตอบสนองต่อการแข่งขันได้ ณ ปัจจุบัน ต้องประเมินวัดผลความสำเร็จได้ และเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในกรอบเวลาที่กำหนด ดังนั้น กระแสการพัฒนาบุคลากรในองค์กรตามแนวคิดนี้ ทำให้แนวทางการพัฒนามุ่งประเด็นไปที่การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
          M.I.S.S.CONSULT เป็นบริษัทที่มีจุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคคลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งการที่เราเลือกร่วมมือกับ A Wiley Brand ที่โดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับสากล ร่วมกับ อินซ์เคป ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบทดสอบมายาวนานกว่า 90 ปี ช่วยให้เราสามารถนำเครื่องมือที่ดีที่สุดมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลได้อย่างมั่นใจ เราได้เลือกโปรแกรมที่เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลง และได้รับการตอบรับในเชิงผลสำเร็จที่ชัดเจน The Five Behaviors of a Cohesive TeamTM ถือเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองต่อการแข่งขันได้ขององค์กรอย่างแท้จริง โดยสามารถทำให้เกิด 5 พฤติกรรมพื้นฐานดังกล่าวได้และใช้ได้กับทั้งองค์กร ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งได้ช่วยทำให้หลายองค์กร ประสบความสำเร็จมาแล้ว เห็นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น Microsoft, Amazon, CISCO, P & G เป็นต้น "
          5 พฤติกรรมพื้นฐานแห่งความสำเร็จ หรือ The Five Behaviors of a Cohesive TeamTM นี้คือ 5 พฤติกรรมพื้นฐานเพื่อความสำเร็จสำหรับการสร้างทีมที่เหนียวแน่นและผูกพันในองค์กร ตอบสนองต่อความสามารถแข่งขันได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีองค์ประกอบของ ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) การโต้แย้ง (Conflict) การมีพันธะสัญญา (Commitment) การมีจิตสำนึกต่อกัน ( Accountability) และ การมุ่งผลลัพธ์ (Result)
          นอกจากโปรแกรม The Five Behaviors of a Cohesive TeamTM ดังกล่าว บริษัท มิส คอนซัลท์ มองถึงการตอบสนองต่อการลงทุนขององค์กรในการสร้างบุคลากร โดยทำให้เกิดการใช้ระบบเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ ดังที่นโยบายภาครัฐ ต้องการให้เกิดการดำเนินการที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยี 4.0 และ การเตรียมความพร้อมต่อการเข้ามาของระบบ AI ดังนั้นรูปแบบของการให้บริการของมิส คอนซัลท์ สามารถตอบโจทย์ดังกล่าว Wiley ได้พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของสมาชิกไว้ทั่วโลก เราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลศักยภาพบุคลากรของประเทศหนึ่ง กับอีกประเทศหนึ่ง ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบอัจฉริยะของ Wiley ที่มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชนโดย บริษัท มิส คอนซัลท์ เป็นตัวแทน Everything DiSC(R) ในประเทศไทย และเป็นบริษัทเดียวที่สามารถให้ใบรับรองคุณวุฒิ Everything DiSC(R) Workplace Certification จาก A Wiley Brand
          เร็วๆ นี้ ทาง มิส คอนซัลท์ จะได้จัดโปรแกรม Everything DiSC(R) Workplace Certification โดยหลักสูตรจะเป็นการเรียนอย่างเข้มข้นทางออนไลน์และฟังการบรรยายพร้อมกิจกรรมเวิร์คชอป ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในองค์กรและที่ปรึกษาอิสระ และสามาถนำไปใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ทั่วโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ www.disc-thailand.com
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ emaiil: member@missconsult.com โทร 02 258 4966