ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานสัมมนา Site Visit: DTAC ฟาร์มแม่นยำ ณ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม ต้นแบบ Smart Farmer ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำเกษตร

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Site Visit: DTAC ฟาร์มแม่นยำ ณ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม ต้นแบบ Smart Farmer ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำเกษตร โดยแบ่งออกเป็นการรับฟังสัมมนาในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และ การศึกษาดูงานในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการบรรยาย เยี่ยมชม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวอย่างและวิธีปฏิบัติในการนำเทคโนโลยี Internet of Things และนวัตกรรม มาใช้ในด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์เชื่อมโยงข้อมูล แบบ Real-Time ตั้งแต่ การผลิต การตลาด การขาย และเชื่อมโยงถึงผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ในยุคดิจิทัล
          องค์กรที่เข้าร่วมยังได้เห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดีด้านการใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอีกด้วย
          สามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาหรือการศึกษาดูงานได้ที่ www.ftpi.or.th/event/19082 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 433 หรือ 451-456 (สุภารัตน์) หรือ E-mail publicseminar@ftpi.or.th และ training@ftpi.or.th ทั้งนี้ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครซึ่งเป็นองค์กรคู่แข่งขันขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม