ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว.จับมือ อพท. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สังคโลก จังหวัดสุโขทัย”

          ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สังคโลก จังหวัดสุโขทัย" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง วว. และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สังคโลก ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น รวมทั้งแนวทางในการขยายตลาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเลเจนด้าสุโขทัย