ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุ ณ จังหวัดเชียงใหม่

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบโล่ขอบคุณให้แก่ ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโอกาสที่ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ เรื่อง "The First Materials Research Society of Thailand International Conference" ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สนใจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุฯ กว่า 1,200 คน