ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศและ Popular Voteการแข่งขัน Plant for the Future 2018

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และ รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ,ผศ.ดร.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular vote จากเวที การแข่งขัน Plant for the future 2018 ด้วยผลงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart Chicken Farm) ณ สำนักงานชไนเดอร์ 
          รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวว่า การแข่งขัน Plant for the future 2018 จัดขึ้นโดย บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำการผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติ ประเทศฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและออกแบบนวัตกรรมอนาคตสำหรับพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยผลงานทีมที่ชนะเลิศคือ การออกแบบฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart Chicken Farm) ด้วยการสร้างชุดตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้น น้ำหนักไข่ไก่ มาคำนวณและประมวลผลผ่านโปรแกรมอัตโนมัติบนตัวควบคุมพีแอลซี กับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อตรวจวัดและควบคุมสุขภาวะภายในโรงเรือน ให้ไก่มีการเจริญเติบโต และสุขภาพที่ดี ออกไข่สม่ำเสมอและมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษาและชุดผลิตภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการกว่า 3 แสนบาท 
          ทีมผู้ชนะเลิศ ประกอบด้วย นายชิน ธรรมอภิพล , น.ส.ณัฐฐินันท์ รัตนนท์ , น.ส.ทุติยาภรณ์ สุมงคล และน.ส.นิศากร ขอคงประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง