ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน” ณ เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี

          พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการบริการทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานจัดโครงการ "จิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังของมหาวิทยาลัยไทยต่อชุมชน ตอบรับความร่วมมือของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการจัดกิจกรรมจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน แสดงความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคมจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่กำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ชุ อ่านต่อ…

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ร่วมกับ “ยูซีแอล” มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Visioning and Needs Analysis โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London: UCL) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมกันหารือถึงการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

จากซ้าย : ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น -นายสาธิต ยินดีพิธ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค – ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด นางโศภิษฐ์ ปรัชญนันทน์ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ อ่านต่อ…

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิด "ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์" ขนาด ๕๐ เตียง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ อ่านต่อ…

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเปิดตัว "โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย" ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย อายุระหว่าง 55-85 ปี เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยผู้ที่สนใจเข้าร่วม อ่านต่อ…

เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2561สามารถสมัครได้ที่ http://admission.pccms.ac.th/รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ…

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดหลักสูตรใหม่ ป.ตรี Health Data Science

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดหลักสูตรใหม่ ป.ตรี Health Data Science ครั้งแรกในประเทศไทยและในระดับอาเซียน รองรับความต้องการของตลาดที่ต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ยุคไทยแลนด์ อ่านต่อ…

ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ร่วมรณรงค์ถ่ายทำคลิปวิดีโอ ในโครงการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1”

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดให้มีโครงการ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1" เพื่อแสดงความจงรักภักดี อ่านต่อ…

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งบทความผลงานนำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 Chulabhorn Royal Academy International Conference 2017 เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ อ่านต่อ…

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนคนไทยร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ร่วมสืบสานพระปณิธาน และเป็นหนึ่งพลังส่งต่อกำลังใจสมทบทุนให้ผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนคนไทยร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ร่วมสืบสานพระปณิธาน และเป็นหนึ่งพลังส่งต่อกำลังใจ สมทบทุนให้ผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ อ่านต่อ…