‘ม.ศรีปทุม’ ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่

          ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ศรีปทุม (SPU) กล่าวว่า จากแนวนโยบายและ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตและหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ภายใน 15-20 ปีข้างหน้า รวมถึงพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ให้มีความแข็งแกร่งสู่การทำงานในอุตสาหกรรมอนาคต จึงเห็นด้วยกับนโยบายผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพราะสอดคล้องกับแนวทางที่ม.ศรีปทุม ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ด้วยการผลิตบัณฑิตคุณภาพให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและเป็นมืออาชีพ
          "มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาต้องออกไปฝึกปฎิบัติงานเพื่อหา อ่านต่อ…

“ออนไลน์อย่างไรให้ได้ตังค์” Digital Business Talk: Real Case Real Experience โดย ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Digital Business Talk: Real Case Real Experience หัวข้อ "ออนไลน์อย่างไรให้ได้ตังค์" อ่านต่อ…

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม หลักสูตรใหม่ สำหรับเด็กยุคใหม่!! อยากเรียนอะไร ต้องได้เรียน เปิดรับสมัครแล้ว…วันนี้!!

พบกับหลักสูตรใหม่ อยากเรียนอะไร ต้องได้เรียน!!!หลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมเลือกเรียนได้ตามชอบจาก 75 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาจากต่างประเทศ พร้อมมี อาจารย์เป็นโค้ชส่วนตัวแนะนำการวางแผนการเรียนสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 61รับทุนสูงสุด อ่านต่อ…

TEA จับมือ ม.ศรีปทุม มุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และสนับสนุนงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จับมือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีงานวิจัยสำหรับใช้ในการจัดการศึกษา ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพ อ่านต่อ…

อยากเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ ต้องฟัง!! “วิเคราะห์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล & สินทรัพย์ทางการเงิน” 25 และ 29 เม.ย.61 นี้ @สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมนักการเงินรุ่นใหม่ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 การอบรมและวิเคราะห์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดย คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ วิทยากรทรงคุณวุฒิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และวันที่ 29 เมษายน อ่านต่อ…

เพื่อคุณภาพสหกิจศึกษา ! นิเทศสหกิจศึกษา เด็กนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม @สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ดร.สุรีย์ฉาย พลวัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเข้านิเทศงานสหกิจศึกษาของนางสาว ศุจิชนม์ หมู่โสภณ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญ อ่านต่อ…

เสริมความรู้สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ!! ปัจฉิมนิเทศฯ นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม “บุคลิกภาพเสริมภาพลักษณ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจ”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เสริมความรู้เพื่อการเป็นบัณฑิตคุณภาพ จัดการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สู่การมีภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจSPU ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดย CEO บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด คุณชาตยา อ่านต่อ…

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เสริมความรู้!! เทคนิคการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย และ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดเสวนาเสริมความรู้ "เทคนิคการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย" และ "เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"(จากรุ่นพี่) ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี อ่านต่อ…

วิทยาลัยการทัพบก เข้าศึกษาดูงาน อีเลิร์นนิ่ง และระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ม.ศรีปทุม

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก พร้อมด้วย คณาจารย์นายทหาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษางานด้านอีเลิร์นนิ่งและการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ของSPU โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี บุคลากรและนักศึกษา เข้ารับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ ห้องคอนเวนชั่น1 ชั้น4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนรู้เจาะลึกตลาดการค้าจีน โอกาสและความท้าทาย โดย กูรูด้านการค้าระหว่างประเทศ “ อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เสริมความรู้ เปิดประตูสู่การค้าในจีน กับการบรรยายสุดพิเศษ "เจาะลึกตลาดการค้าจีน โอกาส และความท้าทาย" โดยกูรูด้านการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง สู่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU และผู้สนใจทั่วไป อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561ระดับเครือข่ายฯ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้จัดพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2561 ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้จัดพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม ทำดีถวาย 63 พรรษา “สมเด็จพระเทพฯ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมใจเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล 63 พรรษา "สมเด็จพระเทพฯ" ด้วยการร่วมทำบุญและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำ ปี2561 ณ วัดบางบัว กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มอบหมายให้ อ่านต่อ…

WHY SRIPATUM!! ทำไมต้องเลือกเรียน ม.ศรีปทุม

WHY SRIPATUMทำไมต้องเลือกเรียน ม.ศรีปทุมพบกับคณาจารย์คุณภาพและผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายอาชีพด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตร อินเตอร์ ด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงอย่างที่คิดทางเลือกหลักสูตรสองปริญญา หรือ Dual Degree อ่านต่อ…

รื่นเริงสงกรานต์ไทย สุขใจศรีปทุม! กับเหล่าออเจ้า พนักงานและบุคลากร สนง.อาคารสถานที่ SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และงานเลี้ยงสังสรรค์ "รื่นเริงสงกรานต์ไทย สุขใจศรีปทุม" เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความ ความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงาน อ่านต่อ…

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปร ดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บริการวิชาการ!! ผอ.TLC ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการประชุมแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์" อ่านต่อ…

Success Stories รู้จัก Rhythm Thailand จาก Zero จนเป็น Hero สู้ชีวิตกับธุรกิจ 100 ล้าน @SPU Tech Talk Season2 #11

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟัง!!Tech Talk Season2 #11 หัวข้อ "Success Stories รู้จัก Rhythm Thailand จาก Zero จนเป็น Hero สู้ชีวิตกับธุรกิจ 100 ล้าน"โดย คุณอิงอร ดิลกธราดล CEO Innovation Time Co.,Ltd.วันพุธที่ อ่านต่อ…

ออเจ้าต้องรู้..เฉลยลงทุนกับ Social media ใดแรงสุด!!! โดย ชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย Content Business-Line Thailand @คณะบริหารธุรกิจ SPU

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายสุดพิเศษ Power of Innovative Young Entrepreneurs#5 ในหัวข้อ "ลงทุน Social media ใดแรงสุด" โดย กูรูด้าน Social media คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย Senlor Manager Cintent Business Line Thailand อ่านต่อ…

คนดีศรีปทุม! ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับรางวัลเกียรติยศ อินทรจักร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และกรรมการและเลขานุการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"อินทรจักร" ประจำปี อ่านต่อ…