ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา


ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

16 ก.พ.61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เครื่องกล โยธา อุตสาหการ เมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อ่านต่อ...

ม.รามฯ เชิญชวนร่วมงาน “คืนสู่เหย้า นิติราม”

16 ก.พ.61 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดงาน "คืนสู่เหย้า นิติราม" ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีศิษย์เก่าคนดังและประสบความสำเร็จ ร่วมงาน อาทิ อ่านต่อ...

คณาจารย์ ม.อ.ตรัง เข้าอบรม การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ PSU-TPSF

16 ก.พ.61 วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล วิทยากร จากคณะแพทยศาสตร์ อ่านต่อ...

เรียนลัดสู่การเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพ

16 ก.พ.61 คณะวิทยพัฒน์ Extension School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดหลักสูตร "เรียนลัดสู่การเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพ" Songwriting for Business Purposes (Workshop)อยากมีเพลง "รัก" อยากมีเพลง "ร้อง" เป็นของตัวเองโอกาศมาถึงคุณแล้ว .... เพียงมีใจรัก มีความตั้งใจ ... อ่านต่อ...

ม.ศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน SPU Chinese New Year Celebration 2018

16 ก.พ.61 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน SPU Chinese New Year Celebration 2018: Year of the Golden Dog เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และผู้สนใจ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อีกทั้งร่วมเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีน โดยมีกิจกรรมของนักศึกษาSPU การแสดงบนเวที และประกวดแข่งขัน ร้องเต้นประกอบเพลงจีน อ่านต่อ...

เปิดมุมมอง! เด็กธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม เรียนรู้ความสัมพันธ์ธุรกิจโรงแรมและสายการบิน

16 ก.พ.61 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมุมมองในการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน SPU ด้วยการจัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ Mr.Gerald Hougardy Hotel Manager และ คุณพีร จารุปราณ Front Office Manager Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel Bangkok อ่านต่อ...

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทีมงานเป็นทีม @วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

16 ก.พ.61 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะทำงานบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมสันทนาการ อ่านต่อ...

TK Forum 2018 เปิดเวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์ ระดมสมองวางแนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ในกระแสโลก

16 ก.พ.61 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพลิกผันของโลก ทำให้คนรุ่นใหม่มีวิธีคิด พฤติกรรมและเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลความรู้และการเข้าถึงสารสนเทศที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และส่งผลโดยตรงต่อบทบาทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก-อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อ่านต่อ...

« ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาล่าสุด »

Sripatum Visit Ayutthaya Historical Site

Office of International Relations with School of Architecture organized a special trip to Ayutthaya for faculty members and students from Chennai Academy of Architecture and Design (CAAD), India, on 14 February 2018. A total of 21 CAAD faculty members and students are joining the international อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นศ.ม.ขอนแก่น คว้าดีเด่น

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ Khon Kaen Business School (KKBS) ภายใต้ชื่อทีม Charming ประกอบด้วย นางสาววิลาณี คำแหงพล นางสาวภัทรมน เตชะอธิก นางสาวพันธนันท์ เมืองสองกุลธน และ นายกวี ลี้ลิขิตกุลนักศึกษา คว้ารางวัลดีเด่นจากโครงการ Workshop อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้สร้างคุณาคุณต่อประเทศชาติ

ม.หอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรและมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ระหว่าง วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อ่านต่อ…

อพวช. จัดค่ายเมคเกอร์ ปลูกฝังเยาวชนรักการเป็นนักสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต้อนรับปิดเทอมในเดือนมีนาคมนี้ สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 จำนวน 2 ค่าย คือ "นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย" และ "นักประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย" จำนวนค่ายละ 70 คน อ่านต่อ…

เด็กนิเทศฯ SPU! กวาด 3 รางวัล ถ่ายภาพ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

2 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กวาด 3 รางวัล จากการประกวดถ่ายภาพ โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาร อ่านต่อ…

“สุชัชวีร์” เชื่อมั่นคุณภาพบัณฑิต ม.ราชภัฏ – เทคโนโลยีราชมงคล – เอกชน รุดหารือ ปธ.สภาหอการค้าฯ ผสานความร่วมมือภาคการศึกษาและองค์กรเอกชน

– ทปอ. เผย 4 แนวทางผลักดันขีดความสามารถเด็กไทย เสนอองค์กรธุรกิจหนุนทุนการศึกษา-งบวิจัย พร้อมชวนเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิต พร้อมโชว์คุณภาพบัณฑิตไทยทุกสถาบัน ในงาน University Expo 2018ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวน นร.ชั้น ม.6 และ ปวช.สมัครรับทุน DPU eSport

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน DPU eSport สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 5 ทุน ทุนละ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา โดยผู้สมัครต้องมีความสามารถ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOOR รุ่นที่ 65

ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR) รุ่นที่ 65 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 20 คน อ่านต่อ…

MBA พีไอเอ็ม เสริม “Life Coaching” หลักสูตรสร้าง Leader New Gen

ผู้นำขององค์กรในยุคปัจจุบัน ต้องมีความเข้าใจในการบริหารคน การบริหารผลงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์หลักขององค์กร หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (People Management and Organization Strategy) อ่านต่อ…

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กุมภาพันธ์ 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28