ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย “การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม”

          เนื่องด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อการสร้างความเจริญและกระจายรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และสื่อสารการตลาดของประเทศไทยในฐานประเทศที่มีการใช้นวัตกรรมสู่สายตาผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั่วโลก เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเรื่องการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทั้งบุคลากร ผลิตภัณฑ์ บริการ และสถานที่
          ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยนวัตกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงลงนามความร่วมมือพร้อมจัดทำโครงการร่วมกันภายใต้แนวทาง Innovation Thailand เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจัดงาน พัฒนาและกระจายองค์ความรู้ อีกทั้งสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ รวมถึงบุคลากรและสถานที่จัดงาน
          ในการนี้ ทีเส็บ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม" ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องมีทติ้ง รูม ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้อำนวยการ ทีเส็บ และผู้อำนวยการ สนช. เป็นผู้ให้ข้อมูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในการเข้าร่วมงาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

          กำหนดการ
          งานแถลงข่าวพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
          "การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม" ระหว่าง
          สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
          และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
          วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.
          ณ ห้องมีทติ้ง รูม ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
          ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
          ๑๐.๐๐ น. รับชมวิดีทัศน์ Future of Travel 2030
          ๑๐.๐๕ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเข้าสู่ช่วงพิธีการ
          ๑๐.๑๕ น. การเสวนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดย
          นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ
          - บทบาทและแผนส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม
          - วัตถุประสงค์ความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
          ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
          - บทบาทการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยนวัตกรรม
          - รายละเอียดความร่วมมือกับทีเส็บ ในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม
          ๑๐.๔๕ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
          ๑๐.๕๕ น. ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
          ๑๑.๐๐ น สิ้นสุดงานแถลงข่าวกลุ่มย่อย