ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่ (ฉบับที่ ….) พ.ศ….

          ด้วยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่ (ฉบับที่ ....) พ.ศ.... ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
          เวลา 09.30 – 10.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..)
          เวลา 10.00- 12.00 น. การนำเสนอประเด็นรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
          การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เป็นการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์และชุมชุมสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่วนกลางจะจัดขึ้นที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม จำนวน 300 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1และพื้นที่ 2 รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และเชิญผู้บริหารสหกรณ์และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง เพื่อจะได้รับทราบรายละเอียดของร่างกฎหมาย และเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ ได้แสคงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาสหกรณ์ในยุคปัจจุบันด้วย 
          ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นในครั้งนี้แล้ว จะรวบรวมความเห็นที่เป็นประโยชน์นำไปประกอบกับร่างกฎหมาย ก่อนจะเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอน
          ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมทำข่าวพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่ (ฉบับที่ ....) พ.ศ.... ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์หวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้