ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๑”

          เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา และเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ด้วยนั้น 13 องค์กรจึงได้ร่วมกันจัดงาน "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๑" ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมทำบุญให้โลกให้แผ่นดิน มาปลูกบุญให้ตนเองและลูกหลาน ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่าในที่ดินของตนเอง และในที่สาธารณะต่างๆ ทั้งในเมืองและชนบท "มาร่วมปลูกต้นไม้บูชาคุณพระพุทธเจ้า"
          ในงานจะมีกิจกรรมสำคัญพิเศษคือ
          - การร่วมกันปลูกต้นสาละอินเดีย เพื่อจัดสร้างสวนสาลวัน ปลูกด้วยต้นสาละที่เพาะจากเมล็ดที่นำมาจาก "ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" (สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ) โดยมีพระไพศาล วิสาโล เป็นองค์ประธานนำปลูกต้นไม้
          - การมอบรางวัล "นักปลูกโลกดีงาม วิสาขบูชา ๒๕๖๑" แก่นักปลูกต้นไม้ให้โลก ซึ่งสร้างประโยชน์และแรงบันดาลใจให้สังคมและผู้คน
          - TREE TALK เรื่องจริงจากใจของนักปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ
          - ปาฐกถาธรรม "ปลูกด้วยใจ ให้ด้วยมือ คือบุญยิ่ง" โดยพระไพศาล วิสาโล
          - ชมการแสดงดนตรีในสวน นิทรรศการ
          - รับต้นกล้าพันธุ์ไม้กลับไปปลูก
          ในวาระพิเศษครั้งนี้ ทางโครงการใคร่ขอเรียนเชิญท่าน มาร่วมงานและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื้อหาสาระต่างๆ ของงานในวันเวลาดังกล่าว 
          ทางโครงการจึงเรียนมาเพื่อขอความสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์งานจากท่าน และขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้