ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อนุญาโตตุลาการ ยุค 4.0 ใช้ระบบ e-Arbitration ดีเดย์ 2 เมษายนนี้

          สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำระบบอนุญาโตตุลาการ (e-Arbitration) การยื่น ส่ง และรับคำเสนอข้อพิพาท และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี เข้าสู่ยุค 4.0 ตอบโจทย์การบริการบริษัทสมาชิกด้วย 3 ขั้นตอน 1. ยื่นคำเสนอข้อพิพาท 2. ชำระค่าธรรมเนียม 3. อนุมัติคำเสนอข้อพิพาท ย่นระยะเวลาในการยื่นคำเสนอข้อพิพาท สะดวก รวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ เริ่มเปิดให้บริการบริษัทสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
          นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยอนุญาโตตุลาการ ระหว่างสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลและ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย สามารถพิจารณาปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม รักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัย ในสายตาของประชาชน และที่สำคัญทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
          ตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ดำเนินงาน ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นหน่วยงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการหาทางคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันของบริษัทสมาชิก ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย ความรวดเร็วและเป็นธรรม จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
          ในปี 2561 นี้ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ ในการยื่น ส่ง และรับคำเสนอข้อพิพาท จากระบบเดิมที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3-7 วัน เปลี่ยนมาเป็น ระบบอนุญาโตตุลาการในรูปแบบใหม่ คือ การยื่น ส่ง และรับคำเสนอข้อพิพาท และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Arbitration ที่ใช้ระยะเวลาในการยื่นเอกสารไม่เกิน 5 นาที ในการดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่
          1. การยื่นคำเสนอข้อพิพาท สามารถยื่นคำเสนอข้อพิพาทได้จากที่บริษัท และสามารถรู้ความคืบหน้าการยื่นหรือการถูกยื่นคำเสนอข้อพิพาทได้ ภายในวันที่ทำการยื่นทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
          2. การชำระค่าธรรมเนียม ได้มีการเพิ่มช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียม คือ การโอนเงินผ่านธนาคาร จากเดิม 2 ช่องทาง คือ เงินสดและเช็ค ที่สำคัญผู้รับมอบสามารถเลือกวันและเวลาในการนัดไกลเกลี่ยผ่านระบบได้
          3. การอนุมัติคำเสนอข้อพิพาท เจ้าหน้าที่สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ทำการตรวจสอบข้อมูลคำเสนอข้อพิพาท หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายละเอียดส่งให้ทางอีเมล์
          นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบอนุญาโตตุลาการ e-Arbitration นี้ จะช่วยให้การบริการบริษัทสมาชิกในการดำเนินการข้อพิพาทมีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นคำเสนอข้อพิพาทที่สำนักงานอนุญาโตตุลาการ และลดการใช้กระดาษ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถติดตามความคืบหน้าของข้อพิพาท วัน เวลานัด และรายละเอียดคำเสนอข้อพิพาทได้ ที่สำคัญบริษัทสมาชิกยังได้รับทราบรายงานภาพรวม สถิติการยื่นคำเสนอข้อพิพาท สำนวนที่ยังดำเนินการอยู่และพิจารณาแล้วเสร็จอีกด้วย ซึ่งระบบอนุญาโตตุลาการ e-Arbitration นี้ จะเปิดให้บริการบริษัทสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ได้จัดสัมมนาเรื่อง การนำระบบการยื่น ส่ง และรับคำเสนอข้อพิพาท และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Arbitration ให้กับผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน และผู้รับมอบของบริษัทสมาชิก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพร้อมแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำระบบดังกล่าวมาใช้ในสำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี