ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล จัดสัมภาษณ์กลุ่มย่อย “การพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล”

          ในสถานการณ์ที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ล้วนต้องเตรียมการรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง สร้างแรงกดดันด้านการแข่งขัน และกระตุ้นให้องค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะนำไปสู่ความเหนือชั้นและโอกาสในตลาดใหม่ๆ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเข้าสู่เจเนอเรชั่นใหม่ซึ่งพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมาก รวมถึงเครื่องจักรกลและบุคลากรขององค์กร ที่ต้องผสานวิถีการทำงานให้เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เชื่อมต่อถึงกัน 

          การสัมภาษณ์กลุ่มย่อยจะครอบคลุมประเด็นหลักดังนี้:
          - ทิศทางของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล และเทรนด์ในปี 2561
          - ดิจิทัลเทคโนโลยีและผลกระทบต่อองค์กรในมิติต่างๆ ทั้งในด้านผู้บริโภคในยุคเจเนอเรชั่นใหม่ รวมถึงเครื่องจักรกลและบุคลากรขององค์กรการปรับตัวขององค์กรในการทำงานควบคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
          - กรณีศึกษาจากองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานขององค์กร

          ให้สัมภาษณ์โดย: 
          คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย)

          วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. 
          (ลงทะเบียนเวลา 9.30 น.)
          บริษัท เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 30 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ