ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ดีโอดี ไบโอเทค จัดงานแถลงข่าวเปิดธุรกิจ “ DOD ” ผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยให้บริการครบวงจร แบบ One Stop Service พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

          บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่ให้บริการครบวงจร แบบ One Stop Service ภายใต้วิสัยทัศน์การมุ่งเน้นนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ
          โอกาสนี้ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจ และความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดการดังนี้ 
          13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน 
          13.30 – 13.45 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) / แนะนำ ผู้บริหาร
          13.45 - 14.40 น. แถลงข่าวเปิดธุรกิจ " DOD " ผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
          มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยให้บริการครบวงจร
          แบบ One Stop Service พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
          - คุณศุภมาส อิศรภักดี ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค
          - คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค
          - คุณนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน 
          - คุณคมกฤต มีคำสัตย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 
          14.40 – 14.45 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน 
          14.45 – 14.55 น. ผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกัน 
          14.55 – 15.00 น. สิ้นสุดพิธี / เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามเพิ่มเติม