ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดโครงการ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO 2017)

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานพิธีเปิดโครงการ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO 2017) ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-9.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (แผนที่ตามแนบ) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          8.30 น. ลงทะเบียน
          9.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการ YFO 2017
          9.05 น. รับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพโครงการ YFO 2016
          9.10 น. กล่าวรายงาน 
          โดย คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี
          ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          9.15 น. ผู้บริหารกล่าวเปิดโครงการ YFO 2017
          โดย คุณเกศรา มัญชุศรี 
          กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
          คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 
          นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
          ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
          คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ 
          ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย และ 
          ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
          9.25 น. พิธีเปิดโครงการ YFO 2017 พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
          9.30 น. เสร็จสิ้นพิธีการ