ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม 43 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม 43 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 17พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ โถง ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ (อาคาร A) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          9.30 น. ลงทะเบียน
          10.00 น. กล่าวเปิดนิทรรศการ
          โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          10.15 น. เสวนา "คุณค่าและมูลค่าทางศิลปะ" 
          โดย คุณสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2560
          คุณอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
          ดำเนินรายการ โดย คุณอภิศักดิ์ สนจด ภัณฑารักษ์นิทรรศการ
          11.15 น. ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
          11.30 น. นำชมผลงานจิตรกรรมภายในงานนิทรรศการ
          12.00 น. เสร็จพิธี