ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ธรรมศาสตร์ บิสสิเนส สคูล ผนึกกำลังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลธนาคารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การบริการทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคต

          เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ธรรมศาสตร์ บิสสิเนส สคูล (Thammasat Business School) และนายฉัตรชัย ศิริวิไล กรรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรของธนาคารผ่านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมสนับสนุนโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร ส่วน ธอส.จะให้การส่งเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบของการฝึกงาน การดูงาน หรืองานลักษณะอื่นที่สร้างประสบการณ์จริงทางธุรกิจ เป็นต้น โดยมี ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณชิตพล ศรีธีระวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ เป็นสักขีพยาน
          บรรยายภาพ
          - ลำดับจากขวาไปซ้าย ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช ผู้อำนวยการสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.วันชัย ขันตี ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          - ลำดับจากซ้ายไปขวา คุณวิกิต ขจรณรงค์วณิช ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล คุณวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการตลาด และคุณกมลภพ วีระพละ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี และคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาหารสงเคราะห์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ