Warning: apc_store(): GC cache entry 'w3tc_key_www.thaipr.net_0_object_84f0111e8cba9f4004388f5b4244501a_0' was on gc-list for 3602 seconds in /home/thaipr/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/lib/W3/Cache/Apc.php on line 55
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ อุดมศึกษา อุดมปัญญา สรรค์สร้างงานวิจัย | ThaiPR.NET
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ อุดมศึกษา อุดมปัญญา สรรค์สร้างงานวิจัย

          นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนาปัญหาการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา ไขประเด็นปัญหา เกาะติดแนวโน้มด้านอุดมศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุดมศึกษา พร้อมเจาะลึกเทคนิคการสืบค้น ทบทวน และประเมินวรรณกรรมอย่างได้ผล สามารถออกแบบวิธีวิจัย เลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

          "ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการอุดมศึกษา"
          17 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช
          เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          
          "การออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย และการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล"
          24 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.วัฒนา สุนทรธัย
          เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
         ลงทะเบียนฟรีล่วงหน้า และ สามารถติดตามข่าวสาร HE SWU FB : Higher Education:SWU Line : @higher.ed.swu Instagram: higher.ed.swu