ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนา นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

          คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญฟังการเสวนา "นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล"
          โดยวิทยากร
          อ.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
          ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
          ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
          คุณปรัชนันท์ โภควณิชกุลพัฒน์
          คุณราชิต ไชยรัตน์
          วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
          สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374-5