ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 3/2560

          คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขา (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) ในปีการศึกษา 2560
          รอบที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้แก่
          1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ "MU-UCL Dual Master Degree"
          3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
          4. สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
          และเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครตลอดปี
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 02-354-4333, 02-441-0909
          หรือ www.ict.mahidol.ac.th