ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ศิลปศาสตร์ สจล. และผู้แทนโรงเรียน ร่วมประชุมโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน

          รศ. ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดี และ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้แทนจาก 5 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์ สจล. ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) อาทิ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนวัดลาดกระบัง โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ และโรงเรียนวัดสังฆราชา ร่วมงานสัมมนา โครงการความร่วมมือเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กลุ่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 20 มหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้ เอื้อให้สถาบันได้นำผลสรุปความต้องการของโรงเรียน และวิธีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่นๆที่หลากหลาย มาพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตรงกับข้อบ่งชี้ของแต่ละโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะศิลปศาสตร์ สจล. เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่นักเรียนผู้เข้ารับการอมรมทั้งด้านวิชาการและความพึงพอใจสูงสุด 
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร 087-680-4468 โทรสาร 0-2329-8445 เว็บไซต์ www.la.kmitl.ac.th/fla หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/liberalartskmitl/ หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Wz8HLlfK8mI